Region�lne poradensk� a informa�n� centrum Poprad

Mikropôžičky
Projekty
WWW Linky
Kontakt
Ochrana osobných údajov
INNOINFO
RPIC Poprad - informačno-poradenské miesto úradu priemyselního vlastníctva Slovenskej Republiky - innoinfo
Europe Direct Poprad

slovensk� verzia
 
anglick� verzia

po�et n�v�tevn�kov
posl. aktualizácia:
04.03.2014

REGIONÁLNE PORADENSKÉ
A INFORMAČNÉ CENTRUM POPRAD
RPIC Poprad - Najlepšia rada pre Vaše plány
�rad vl�dy Slovenskej republiky
Ministerstvo financi� SR
Ministerstvo hospod�rstva SR
N�rodn� asoci�cia pre rozvoj podnikania
Slovak Business Agency
�rad priemyseln�ho vlastn�ctva Slovenskej republiky
Zdru�enie �ien v podnikan�
Informa�n� br�na pre podnikate�ov a podporn� in�tit�cie Pre�ovsk�ho a Ko�ick�ho kraja
N�rodn� web s�dlo pre mal� a stredn� podnikanie

designed by BUDO
RPIC Poprad � 2005 .