PROJEKTY:


Prehľad rozvojových projektov realizovaných RPIC Poprad:

Názov projektu:
Trvanie projektu:
SR, Informačné centrum EUROPE DIRECT Information Network – projekt trvalého informačného servisu o EÚ
Financovanie: EÚ, RPIC Poprad
I/20018 - XII/2020
SR, Informačné centrum EUROPE DIRECT Information Network – projekt trvalého informačného servisu o EÚ
Financovanie: EÚ, RPIC Poprad
I/2013 - XII/2017
SR, Informačné centrum EUROPE DIRECT Information Network – projekt trvalého informačného servisu o EÚ
Financovanie: EÚ, RPIC Poprad
I/2009 - XII/2012
SR, Informačné centrum EUROPE DIRECT Information Network – projekt trvalého informačného servisu o EÚ
Financovanie: EÚ, RPIC Poprad
V/2005 - XII/2008
SR, Rozvojový projekt „INKUBÁTOR SVOJPOMOCI“
Zmluvný partner spoločnosti HARMONY, Bratislava
Financovanie: ESF, SOP Ľudské zdroje, MPSVaR SR, RPIC Poprad
VI/2006 - V/2008
SR, Rozvojový projekt ESF „VÄČŠIA ŠANCA S NOVÝMI PRACOVNÝMI KOMPETENCIAMI“
Financovanie: ESF, SOP Ľudské zdroje, MPSVaR SR
VII/2006 - XII/2007
SR, Rozvojový projekt ESF „CESTOVNÝ RUCH – ZNOVUNAVRÁTENIE MOŽNOSTÍ ZAMESTNAŤ SA A PODNIKAŤ VO VYSOKÝCH TATRÁCH“
Zmluvný partner Akadémie vzdelávania, pobočky Poprad
Financovanie: ESF, SOP Ľudské zdroje, MPSVaR SR
I/2006 - XII/2006
SR, NP VII. „Zvýšenie rozsahu a kvality služieb zamestnanosti prostredníctvom informačných a poradenských a odborných poradenských nástrojov a služieb“
Financovanie: ESF, UPSVaR Poprad, Kežmarok, Stará Ľubovňa
III/2006 - XII/2006
SR, NP III. „Vzdelávanie a príprava pre trh práce UoZ a ZoZ“
Financovanie: ESF, UPSVaR Poprad, Kežmarok, Stará Ľubovňa
V/2006 - XII/2006
SR, NP VII. „Zvýšenie rozsahu a kvality služieb zamestnanosti prostredníctvom informačných a poradenských a odborných poradenských nástrojov a služieb“
Financovanie: ESF, UPSVaR Poprad, Kežmarok, Stará Ľubovňa
II/2005 - XII/2005
SR, Rozvojový projekt ESF „Absolvent pre trh práce 3.tisícročia“
Financovanie: ESF, SOP Ľudské zdroje, MŠ SR
IX/2005 - V/2007
SR, Rozvojový projekt „INFORMAČNÉ MIESTO INNOINFO ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR“
Zmluvný partner Úradu priemyselného vlastníctva SR, B. Bystrica
Financovanie: ÚPV SR, RPIC Poprad 
VI/2005 - XII/2006
SR, Rozvojový projekt ESF „Komplexná odborná príprava žien – cesta k ich uplatneniu sa na trhu práce“
Financovanie: ESF, SOP Ľudské zdroje, MPSVaR SR
V/2005 - VIII/2006
SR, Rozvojový projekt ESF „“ZAMESTNÁVATELIA ÚSTRETOVÍ K RODINE A RODOVEJ ROVNOSTI“
Zmluvný partner Združenia žien v podnikaní, Bratislava
Financovanie: ESF, SOP Ľudské zdroje, MPSVaR SR
IV/2005 - XII/2006
SR, NP III. „Vzdelávanie a príprava pre trh práce UoZ a ZoZ“
Financovanie: ESF, UPSVaR Poprad, Kežmarok, Stará Ľubovňa
V/2004 - XII/2005
SR, Rozvojový projekt „3.Tisícročie- výzva pre nové pracovné príležitosti“
Financovanie: EU PHARE, UPSVaR Bratislava 
XII/2003 - VIII/2004
SR, Rozvojový projekt na zamestnanosť a podnikanie 
v regióne Tatier „Nová kvalifikácie – Moja cesta k aktívnej zamestnanosti“ 
Financovanie: EU PHARE, NUP Bratislava 
V/2003 - X/2003
SR, Rozvojový projekt na zamestnanosť a podnikanie 
vo vidieckych regiónoch „Levinov si pomáha sám“ 
Financovanie: EU PHARE ACCESS
I/2002  - XII/2002
SR, Rozvojový projekt MSP„Podnik 3. tisícročia“ 
Financovanie: EU PHARE
XI/2001 - XII/2002
SR, Slovensko-poľská cezhraničná spolupráca v rámci EUROREGIÓNU TATRY, Dozorná organizácia pre program EU PHARE CREDO – hlavné kolo. investičné projekty v SR.
Financovanie: EU PHARE CREDO
IV/1999  - XII/2000
SR, Slovensko-poľská cezhraničná spolupráca v rámci EURO-REGIÓNU TATRY, Slovensko-poľský sekretariát pre program EU PHARE CREDO – hlavné kolo. 
Financovanie: EU PHARE CREDO 
VI/1998  - VII/1998
SR, Slovensko-poľská cezhraničná spolupráca v rámci EUROREGIÓNU TATRY, Zmluvná organizácia pre program EU PHARE CREDO - pilotné kolo.
Financovanie: EU PHARE CREDO
VI/1998  - VI/2000
SR, Región Tatier, Regionálny hospodárský rozvoj,
Financovanie: Úrad spolkového kancelára Rakúskej republiky 
X/1998 - XI/1999
SR, Región Tatier, Zavádzanie systémov riadenia kvality podľa ISO 9000 do MSP.
Financovanie: Creditanstallt fuer Wiederaufbau
VII/1997  - XII/1998
SR, Región Tatier, Vedenie súkromného penziónu. 
Financovanie: PHARE Human Resources Development Fond
I/1996 - VII/1996
SR, Región Tatier, Trvalo udržateľný rozvoj CR,
Financovanie: British KHF
X/1995 - IX/1999
SR, Región Tatier, Podpora rozvoja siete MSP.
Financovanie: SME PMU PHARE
VIII/1992 - VI/1999