Aktuálne rozvojové projekty realizované RPIC Poprad:

1. NÁZOV PROJEKTU
KOMPLEXNÁ ODBORNÁ PRÍPRAVA ŽIEN – CESTA K ICH UPLATNENIU SA NA TRHU PRÁCE

SEKTOROVÝ OPERAČNÝ PROGRAM ĽUDSKÉ ZDROJE
Priorita 2: Posilnenie sociálnej inklúzie a rovnosti príležitostí na trhu práce
Opatr. 2.2: Odstránenie prekážok rovnosti mužov a žien na trhu práce s dôrazom na zosúladenie pracovného a rodinného života

Hlavný cieľ:
Hlavným cieľom projektu bolo uľahčiť integráciu a reintegráciu znevýhodnených skupín a to žien a uchádzačov o zamestnanie s rodinnými povinnosťami na trh práce prostredníctvom programov vzdelávania a prípravy pre trh pre trh práce, realizovaných v okresoch Poprad, Levoča, Kežmarok a Stará Ľubovňa s cieľom eliminovať existujúce bariéry a obmedzenia pre zosúladenia pracovného a rodinného života na princípe rovnosti príležitostí.

Naplnenie celkového cieľa projektu bude RPIC Poprad realizovať prostredníctvom súboru nasledujúcich špecifických cieľov:

 • Uľahčiť prístup žien a osôb s rodinnými povinnosťami k vzdelávaniu a poradenstvu, zvýšiť ich adaptabilitu na nové požiadavky trhu práce v oblasti informačných a komunikačných technológií a tým zväčšiť im šance uplatniť sa na trhu práce v SR ako zamestnanec poskytnutím nových zručností.
 • Stimulovať ženy a osoby s rodinnými povinnosťami k samozamestnaniu formou založenia malého podniku, a to vďaka profesionálne vypracovanému podnikateľskému plánu a rozšíreným vedomostiam a zručnostiam z oblasti marketingu, manažmentu a financovania podniku.
 • Podporiť rozvoj občianskej angažovanosti žien a osôb s rodinnými povinnosťami formou založenia záujmového občianskeho združenia na neziskovom princípe
ČASOVÝ HARMONOGRAM REALIZÁCIE PROJEKTU
Začiatok realizácie projektu 01.05.2005
Dĺžka realizácie projektu 16 mesiacov
Ukončenie projektu 31.08.2006


Účastníčky projektu:

Skupina 64 nezamestnaných žien z okresov Poprad, Levoča, Kežmarok a Stará Ľubovňa z nasledujúcich skupín:

 • Ženy po materskej dovolenke, osamelí rodičia a osoby s rodinnými povinnosťami – znovu hľadajúci zapojenie sa do pracovného procesu
 • Ženy z etnických menšín – diskriminované v dôsledku spoločenskej izolácie etnika ako celku a chýbajúcich odborných pracovných zručností
 • Dlhodobo nezamestnané uchádzačky o zamestnanie – osoby v evidencii viac ako 12 mesiacov, ktoré si dlhú dobu nedokázali nájsť vhodné zamestnanie


Vzdelávaco – poradenské moduly projektu:

 • Podpora zamestnateľnosti v SR - 20 účastníčok z okresov Kežmarok a Stará Ľubovňa
                                                - 20 účastníčok z okresov Poprad a Levoča
 • Podpora podnikania v SR - 12 účastníčok z okresov Kežmarok a Stará Ľubovňa
                                       - 12 účastníčok z okresov Poprad a Levoča


Hlavné aktivity projektu:

 • Vzdelávacie odborné semináre pre EN
                      - Zamestnanie na trhu práce v SR
                      - Zakladám svoj vlastný podnik
 • Odborné skupinové a individuálne poradenstvo pre EN
 • Informačné služby pre EN
 • Príprava a založenie občianskeho združenia pre aktívne ženy z regiónu Tatier v spolupráci so Združením žien v podnikaní Bratislava
 • Klub podnikavých žien Poprad – 23 zakladajúcich členiek, podnikateľky, zamestnané, nezamestnané ženy
 • Záverečná konferencia projektu – 3. augusta 2006, kongresová sála Hotela Satel v Poprade „Úspešná žena dnes – kvalifikácia, tvorivosť, sebarealizácia“
CIELE PROJEKTU Plán Skutočnosť Splnenie
POČET VYTVORENÝCH PRACOVNÝCH PRAC. MIEST 24 36 150 %
POČET ZALOŽENÝCH PODNIKOV ABSOLVENTKAMI VZDELÁVANIA 10 15 150 %
POČET ABSOLVENTIEK ZARADENÝCH DO ĎALŠIEHO VZDELÁVANIA 5 5 100 %
POČET PRÍSPEVKOV ZÍSKANÝCH NA NOVÉ PRACOVNÉ MIESTA 8 15 187,5 %
PERCENTO ÚSPEŠNOSTI ABSOLVENTIEK VZDELÁVANIA 37,5 56,25 150 %
POČET ČLENIEK OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA 15 23 153 %

 


1. NÁZOV PROJEKTU
„ABSOLVENT PRE TRH PRÁCE 3. TISÍCROČIA“

SEKTOROVÝ OPERAČNÝ PROGRAM ĽUDSKÉ ZDROJE
Priorita 3: Zvýšenie kvalifikačného potenciálu a adaptability zamestnancov a osôb
vstupujúcich na trh práce
Opatr. 3.1: Prispôsobenie odbornej prípravy a vzdelávania požiadavkám spoločnosti
založenej na vedomostiach

Celkovým cieľom projektu je prostredníctvom spolupráce medzi systémom vzdelávania a službami trhu práce zabezpečiť súlad medzi požiadavkami trhu práce a vedomosťami a zručnosťami osôb vstupujúcich po prvýkrát na trh práce a vytvoriť tak predpoklad pre ich úspešnú sebarealizáciu formou zamestnania alebo samostatného podnikania.

Cieľ projektu dosiahneme vytvorením a aplikáciou alternatívnych modulov výučby žiakov stredných škôl zameraných na získanie podnikateľských kompetencií a rozvoj kľúčových kompetencií pre zamestnanie sa na trhu práce EU. Inovatívnosť vzdelávacích modulov spočíva v spojení teórie s praktickými cvičeniami „v teréne“ pod vedením profesionálnych podnikateľských poradcov z praxe.Naplnením uvedeného cieľa prispieva predkladaný projekt k riešeniu problému transformácie aktuálneho systému odborného vzdelávania a prípravy na nový, zameraný na potreby trhu práce s dôrazom na požiadavky spoločnosti založenej na vedomostiach.


Účastníci projektu:

 • 75 študentov Obchodnej akadémie v Poprade
 • 15 študentov Súkromnej obchodnej akadémie v Spišskej Teplici
 • 30 študentov Dievčenskej odbornej školy v Poprade


Vzdelávaco – poradenské moduly projektu:

 • Som občanom EU
 • Teória + prax = úspech v podnikaní
ČASOVÝ HARMONOGRAM REALIZÁCIE PROJEKTU
Začiatok realizácie projektu 01.09.2005
Dĺžka realizácie projektu 21 mesiacov
Ukončenie projektu 30.06.2007

 


1. NÁZOV PROJEKTU
„VÄČŠIA ŠANCA S NOVÝMI PRACOVNÝMI KOMPETENCIAMI“

SEKTOROVÝ OPERAČNÝ PROGRAM ĽUDSKÉ ZDROJE
Priorita 1: Rozvoj aktívnej politiky trhu práce
Opatr. 1.3: Rozvoj vzdelávania a prípravy uchádzačov o zamestnanie s cieľom zlepšiť
ich možnosti na trhu práce

Celkovým cieľom projektu je v okresoch Poprad, Levoča, Kežmarok a Stará Ľubovňa prostredníctvom rozvoja ľudských zdrojov a aplikovaním individuálnych aktívnych opatrení zlepšiť zamestnateľnosť ľudí, ktorí sú bez práce, so zameraním na najviac znevýhodnené skupiny nezamestnaných.

Naplnenie celkového cieľa projektu bude RPIC Poprad realizovať prostredníctvom súboru
nasledujúcich špecifických cieľov:

 • Zvýšiť atraktivitu vybraných cieľových skupín obyvateľstva z radov dlhodobo nezamestnaných, najmä ženy po MD, ZPS, ľudí starších ako 40 rokov a zvýšiť ich šance uplatniť sa na trhu práce v SR poskytnutím novej kvalifikácie v oblasti využívania informačných technológií a aktívneho prístupu pri návrate na trh práce.
 • Posilniť zamestnateľnosť vybraných cieľových skupín obyvateľstva z radov znevýhodnených skupín nezamestnaných, najmä mladých ľudí, a to absolventov a dlhodobo nezamestnaných, motivovať ich k presadeniu sa v krajinách EÚ.
 • Motivovať záujemcov o samozamestnanie z vybraných cieľových skupín k založeniu malého podniku v oblasti výroby, služieb, obchodu, a to vďaka profesionálne vypracovanému podnikateľského plánu a rozšíreným vedomostiam a zručnostiam z oblasti marketingu, manažmentu a financovania podniku.


Účastníci projektu:

Skupina 78 nezamestnaných z okresov Poprad, Levoča, Kežmarok a Stará Ľubovňa z nasledujúcich skupín:

 • Dlhodobo nezamestnaní uchádzači o zamestnanie – osoby, ktoré si dlhú dobu nedokázali nájsť
  vhodné uplatnenie na trhu práce zamestnaním sa.
 • Starší ľudia – osoby vo vyššom veku s chýbajúcimi zručnosťami v oblasti ovládania moderných technológií (napr. výpočtovej techniky a internetu).,
 • Mladí ľudia – absolventi škôl a osoby vstupujúce prvýkrát na trh práce bez odbornej praxe.
 • Ženy po materskej dovolenke a osoby s rodinnými povinnosťami – znovu hľadajúce adekvátne uplatnenie na trhu práce
 • Osoby so zdravotným postihnutím – ľudia so zmenenou pracovnou schopnosťou
 • Príslušníci rómskeho etnika – diskriminovaní v dôsledku spoločenskej izolácie etnika ako celku a chýbajúcich odborných pracovných zručností


Vzdelávaco – poradenské moduly projektu:

 • Zvýšenie zamestnateľnosti na trhu práce SR
 • Príprava na trh práce EU
 • Príprava na podnikanie
ČASOVÝ HARMONOGRAM REALIZÁCIE PROJEKTU
Začiatok realizácie projektu 01.07.2006
Dĺžka realizácie projektu 18 mesiacov
Ukončenie projektu 31.12.2007

 


1. NÁZOV PROJEKTU
VYTVORENIE REGIONÁLNEHO INFORMAČNÉHO MIESTA V RÁMCI EUROPE DIRECT INFORMATION NETWORK

Ciele projektu:
Vo väzbe na špecifikované potreby cieľového regiónu je celkovým cieľom projektu zabezpečiť všetkým občanom regiónu neobmedzený a trvalý prístup k informáciám o všetkých oblastiach činnosti EU prostredníctvom zriadenia a prevádzkovania informačného miesta.

Celkový cieľ projektu bude naplnený prostredníctvo súboru nasledujúcich operatívnych cieľov :

 • zvyšovať úroveň všeobecnej informovanosti verejnosti o EU poskytnutím možnosti získať informácie, rady, pomoc a odpovede na otázky o inštitúciách Európskej únie, legislatíve, politikách, programoch a možnostiach financovania; a zároveň umožniť verejnosti poskytovať spätnú väzbu inštitúciám Európskej únie v podobe otázok, názorov a námetov.
 • osloviť špecifické cieľové skupiny projektu (študenti, podnikatelia, samosprávy, médiá, MVO a pod.) s ponukou informačných a poradenských služieb orientovaných na EU tématicky orientovaných na konkrétne úzko špecializované požiadavky týchto cieľových skupín,
 • aktívne podporovať miestnu aj regionálnu diskusiu o Európskej únii a jej politikách, prostredníctvom regionálnych médií,
 • umožniť európskym inštitúciám zdokonaliť šírenie informácií prispôsobených regionálnym potrebám cieľového územia Prešovského kraja.
ČASOVÝ HARMONOGRAM REALIZÁCIE PROJEKTU
Začiatok realizácie projektu 01.04.2005
Dĺžka realizácie projektu 48 mesiacov
Ukončenie projektu 31.12.2008


Úspešné aktivity:

 • súťaž „Mladý Európan“ pre študentov 3. ročníka stredných škôl, regionálne kolá sa konali v siedmych regiónoch Slovenska, národné kolo sa konalo 27. – 28. apríla 2006 v Komárne za účasti vedúcej zastúpenia EK v SR p. Elschekovej – Matisovej a podpredsedu vlády SR p. Csákyho,
 • 26. – 30. júna 2006 sa študenti Gymnázia D. Tatarku z Popradu, ako družstvo, ktoré sa umiestnilo na 2. mieste v celoslovenskom kole súťaže, zúčastnili poznávacieho zájazdu do Bruselu spojeného s návštevou Európskeho parlamentu a Európskej komisie za účasti europoslanca p. Hudackého a eurokomisára p. Figeľa,
 • 24. – 26. mája 2006 sa v Hoteli Satel v Poprade konalo celoslovenské koordinačné stretnutie 12 centier Europe Direct v SR.
 • Pripravuje sa registrácia novozaloženej Slovenskej asociácie európskych informačných centier, ktorej zakladajúcimi členmi je 12 centier ED v SR

 

Účasť na projektoch na základe štatútu projektového partnera,
spolupracujúcej inštitúcie
:

I. „Cestovný ruch – znovunavrátenie možností zamestnať sa vo Vysokých Tatrách“

Cieľom projektu je motivovať záujemcov o samozamestnanie z vybraných cieľových skupín v regióne Tatier k založeniu malého podniku v oblasti cestovného ruchu, a to vďaka profesionálne vypracovanému podnikateľského plánu a rozšíreným vedomostiam a zručnostiam z oblasti marketingu, manažmentu a financovania podniku.
Hlavný projektový partner: Akadémia vzdelávania Poprad


II. Projekt zamestnávatelia ústretoví k rodine

Projekt je zameraný na podporu a pomoc zamestnávateľom pri implementácii politík zosúladenia rodinného a pracovného života a princípu rovnosti príležitostí. Projekt priamo nadväzuje na už existujúcu súťaž „Zamestnávateľ ústretový k rodine“, ktorú pravidelne ročne vyhlasuje Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR v spolupráci so Združením žien v podnikaní, ktoré je jeho organizačným garantom.
Projekt má za úlohu monitorovať a analyzovať prostredie zamestnávateľov a následne informačnou kampaňou, seminármi a prezentáciou dobrých praktík z domova i zahraničia motivovať zamestnávateľov k aplikácii pre rodinne orientované aktivity a vyrovnávanie postavenia žien a mužov v zamestnaní.
V rámci realizácie aktivít projektu RPIC Poprad motivovalo zamestnávateľov z regiónu Tatier k účasti v prestížnej súťaži MPSVR SR „Zamestnávateľ ústretový k rodine“.


Región Tatier v súťaži úspešne reprezentovala spoločnosť Tatrakon, s.r.o. Poprad

2. kategória - Rovnosť príležitostí žien a mužov:

  • získali najvyšší počet bodov zo všetkých súťažiacich v tejto kategórii (1381)
  • dosiahli paritné zastúpenie žien a mužov vo vedúcich funkciách - 50:50
  • veková a vzdelanostná štruktúra mužov a žien je vyrovnaná, neprejavila sa diskriminácia žien stredného a vyššieho veku, ani žien s vyšším vzdelaním
  • odmeňovanie je z hľadiska pohlavia vyvážené
  • pri prijímaní do zamestnania uplatňujú rovnaké kritériá pre ženy i mužov
  • pri profesionálnom rozvoji a pracovnom postupe sa neprejavila diskriminácia
  • pri vzdelávacích aktivitách prihliadajú k rodinnej situácii zamestnancov a zamestnankýň
  • vedenie sa osobne angažuje v podpore aktivít zamestnancov a ich rodiny
  • podľa vlastného prehlásenia neporušujú platnú legislatívu.
Hlavný projektový partner: Združenie žien v podnikaní, Bratislava