Mikropôžičkový program pre existujúce podniky:

V snahe riešiť problém prístupu malých podnikateľov k malým úverom potrebným na začatie, resp. stabilizovanie a rozvoj ich podnikateľskej aktivity a na preklenutie dočasných problémov pri financovaní podnikateľskej činnosti, bol vytvorený Mikropôžičkový program. Mikropôžičkový program je financovaný zo zdrojov štátneho rozpočtu, alebo zo zdrojov programu PHARE, ktorých vlastníkom je Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania. Realizátorom programu sú vybrané Regionálne poradenské a informačné centrá, Podnikateľské inovačné centrá a Seed Capital Company, s.r.o..

I. O poskytnutie mikropôžičky sa môže uchádzať malý podnikateľ, ktorý spĺňa nasledovné podmienky:

a) je právnická alebo fyzická osoba s počtom zamestnancov menej ako 50,
b) je držiteľom živnostenského listu, koncesie alebo iného oprávnenia k podnikateľskej činnosti,
c) je občanom Európskej únie, sídlo podnikateľa a podnikania je na území Slovenskej republiky,
d) svoju bezúhonnosť preukáže výpisom z registra trestov, ak ide o cudzinca aj obdobným potvrdením o bezúhonnosti vydaným príslušným orgánom štátu jeho trvalého pobytu,
e) vykonáva podnikateľské aktivity podľa potrieb regiónu.

II. Centrum môže podnikateľovi poskytnúť mikropôžičku za nasledovných podmienok:

a) maximálna výška mikropôžičky je 49 790,88 EUR (1.500.000,- Sk), minimálna 1 659,70 EUR (50.000,- Sk),, pričom mikropôžička môže byť poskytnutá na investície do oblasti výroby, remesiel, služieb alebo na nákup tovaru s dôrazom na vytvorenie pracovných príležitostí. O výške mikropôžičky rozhoduje Mikropôžičkový výbor s ohľadom na kritériá programu.
b) doba splatnosti mikropôžičky je od 6 mesiacov do 4 rokov. Táto doba môže byť v prípade reštrukturalizácie mikropôžičky, ktorá je v omeškaní so splácaním, na základe rozhodnutia Mikropôžičkového výboru predĺžená, avšak maximálne o 1 rok. Na žiadosť podnikateľa môže byť poskytnutý odklad splátok istiny maximálne na 6 mesiacov. Splátky sa uskutočňujú mesačne.
c) úroková miera je stanovená od 1.1.2009 na úrovni 3,00 % p.a. pre všetky schválené podnikateľské plány.
d) výška záruky za pôžičku je minimálne 100% požičanej sumy.
Za záruku možno použiť:

  • hnuteľný a nehnuteľný majetok (budovy, pozemky, chatu, garáž, byt v osobnom vlastníctve, automobil nie starší ako jeden rok a pod.)
  • predmet úverovania,
  • môže byť akceptovaná záruka tretej osoby.

e) v rámci zmluvy o mikropôžičke, podnikateľ musí organizácii RPIC (BIC) predkladať štvrťročne informácie o výsledkoch podnikania formou štandartných účtovných výkazov.

III. Poskytnutú mikropôžičku možno použiť na:

a) nákup hmotného a nehmotného investičného majetku, prostriedkov potrebných na vybavenie pre podnikanie,
b) nákup, rekonštrukciu, opravu a dobudovanie prevádzkových priestorov,
c) nákup potrebných zásob materiálu, surovín a tovaru.

IV. Poskytnutá mikropôžička sa nesmie použiť na:

a) splatenie existujúcich úverov, leasingu,
b) výplatu odmien,
c) úhradu osobnej spotreby podnikateľa,
d) odvody do poisťovní a fondu zamestnanosti, platenie daní,
e) zaplatenie penále a iných sankcií.


V prípade Vášho záujmu o poskytnutie mikropôžičky pre Váš podnikateľský zámer, kontaktujte, prosím, RPIC Poprad.